Algemene Voorwaarden AromaPro

AromaPro verzorgt lessen, trainingen en opleidingen op het gebied van Aromatherapie. Op alle diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

1. Inschrijving en betaling

Inschrijvingen voor trainingen en opleidingen gaan via het invullen van het digitale inschrijfformulier. Per e-mail ontvangt u een bevestiging van inschrijving en factuur. Betaling vindt plaats per online banking o.v.v. het factuurnummer, cursus en startdatum. Na inschrijving geldt er een bedenktijd van 14 dagen. Na ontvangst van de betaling is de inschrijving definitief en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

2. Annuleren

Als u annuleert tot 14 dagen voor de start van een les, cursus of opleiding ontvangt u 80 % van u betaling retour. Bij annulering hierna vindt geen teruggave van de betaling plaats. Als een training niet door kan gaan vanwege te weinig deelnemers of andere omstandigheden wordt u betaling teruggestort. Bij annulering van een (gemiste) opleidingsdag door ziekte of andere omstandigheden is teruggave van cursusgeld niet mogelijk. In overleg kan er gekeken worden naar een alternatieve datum.

3. Uitval docent

Bij ziekte en/of uitval van een docent of coach zal AromaPro indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal AromaPro de deelnemer zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. AromaPro zal in dat geval zo spoedig mogelijk tot alternatieve data komen. In geval van ziekte en/of uitval van een docent/coach heeft de deelnemer geen recht op (schade)vergoeding. Extra kosten voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of uitval van een docent liggen bij AromaPro. Uitval van een docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie.

4. Persoonsgegevens

Bij inschrijving voor een opleiding worden u persoonsgegevens gebruikt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en om deelnemer op de hoogte te stellen omtrent toekomstige activiteiten van AromaPro. Mocht u dit niet willen, dan kun je dit kenbaar maken via de mail.

5. Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt verstrekt tijdens een training of opleiding mag niet anders worden gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het is deelnemers niet toegestaan om het lesmateriaal te gebruiken voor commercieel gebruik of te kopiëren ten behoeve van derden. Het copyright en het eigendomsrecht berusten bij AromaPro en/of de gastdocent. Op alle opdrachten die zijn gemaakt door deelnemers tijdens lesdagen berust geen copyright. Wilt u teksten gebruiken van deze website dan mag dat enkele wanneer u niets aan de tekst wijzigt en melding maakt van de auteur en de website.

6. Aansprakelijkheid

AromaPro is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het lesmateriaal. Tevens kan AromaPro nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het toepassen van de lesstof door cursist. AromaPro is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard ook, als gevolg van het participeren aan een door AromaPro georganiseerde activiteit. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. Lichamelijke en psychische klachten dienen ten alle tijde aan de docent kenbaar worden gemaakt. De docent kan aan de hand hiervan ter bescherming van uzelf besluiten om toegang tot de lessen te weigeren.

7. Materiele schade

Eventuele schade, veroorzaakt door een deelnemer aan materiaal van AromaPro of materiaal van andere deelnemers gedurende een activiteit is altijd voor rekening en verantwoordelijkheid van de deelnemer. Schade veroorzaakt door deelnemers die ontstaat aan eigendom of materiaal dat werd ingehuurd door AromaPro tijdens een activiteit wordt verhaald op de deelnemer. AromaPro is evenmin aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen.

8. Beeldopname

AromaPro behoudt zich het recht voor tot het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens opleidingen en deze te gebruiken voor eigen promotieactiviteiten. Met het akkoord op deze algemene voorwaarden geeft u aan hiervan op de hoogte te zijn en u eigen verantwoordelijkheid hiervoor te nemen. Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens een opleiding door cursist is allen mogelijk na toestemming van de docent en andere deelnemers.

9. Klachten en geschillen

In verband met onze registratie bij de CRKBO dienen wij ook een klachtenregeling op te nemen.AromaPro doet er alles aan om u optimaal van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Vanzelfsprekend kunt u uw klachten of opmerkingen dan aan ons voorleggen. Wij zullen deze in vertrouwen behandelen en in overleg met u proberen tot een oplossing te komen.

Klik hier om de klachtenprocedure van AromaPro te lezen.

10. Overige

AromaPro behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma en/ of één of meer lesdagen door een andere docent te laten verzorgen. AromaPro stelt de tarieven van alle opleidingsactiviteiten vast. Zij heeft het recht deze ten alle tijden te wijzigen. Over wijzigingen van deze aard wordt via e-mail en de website gecommuniceerd.

Winkelwagen